I want to donate My kidney A Rh* with money becuese u neddd money #kidney #kidneytransplant #donör #donation #kidneydonor #kidneydonation #kidneydonorneeded #kidneydonorwanted #kidneydonor#organdonation #organdonors #organselling #organsellers #organsellingisreal #organsellingcontracts #kidneyselling #kidneyselling #kidneysellingprice #kidneysellinginhospital


Kaynak